วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน มิถุนายน 2016

คณะวิทย์ฯคณะ วจก.คณะอุตฯคณะเกษตรฯสำนัก-สถาบัน-กอง ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร 1 ผศ.อรุณ  สุขเกษม สาขาวิทยาศาสตร์ 2 นายประทีป ดวงแว่ว สาขาวิทยาศาสตร์ 3 นางคุณภัทร ศรศิลป์ สาขาวิทยาศาสตร์ 4 นางอรนุช นาคชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ 5 นางสาวนภาพร แข่งขัน สาขาวิทยาศาสตร์ 6 นายปริทัศน์ คำโวหาร สาขาวิทยาศาสตร์ 7 นางสาวจุฑามาส ขุมทอง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 นางสาวไพลิน อำไพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 นายวัฒนชัย ภาคพรหม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 นายเอกราวี คำแปล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 นายธงชัย เจือจันทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 นายสมสวัสดิ์ นิลดำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 นายโอภาคย์ มีแก้ว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 นายอภิชาติ สมรัตน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 นายทวีวัฒน์ มูลจัด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17  ดร.น้องนุช สารภี สาขา ค.บ.ชีววิทยา 18 อาจารย์ปิยรัตน์  มีแก้ว สาขา ค.บ.ชีววิทยา 19 นายสมพงษ์...