วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2016

  ทีมงาน ศมศ.มรภ.สร ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ มมส.   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงเช้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และบุคลากรศูนย์มาตรฐานการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธีรยุทธ...
หลักสูตรที่ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา รายชื่อหลักสูตร ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes5/Curr%20Tranfer2554/page%20curr/curr%20government.html
หลักสูตรที่รับทราบจาก สกอ.

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. นั้นเป็นหลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรรับทราบจาก สกอ. ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอ. http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html