ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0
560

 

ทีมงาน ศมศ.มรภ.สร ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ มมส.


 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงเช้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และบุคลากรศูนย์มาตรฐานการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมกันนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย ก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในครั้งนี้พร้อมกล่าวขอบคุณ

ซึ่งการบรรยายงานด้านการประกันคุณภาพฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายภาพรวมการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ถึงด้านการวางแผนงาน ด้านระบบกำกับติดตาม ด้านระบบสารสนเทศ และด้านกลไกต่างๆ ของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และได้เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานการประกันคุณภาพฯ

ในช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับและบรรยายบริบทของคณะ และ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ บรรยายภาพรวมการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบัญชีและการจัดการ

picture_srru08
ทั้งนี้ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานการทำงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ทำเป็นระบบ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค และกล่าวขอบคุณศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาที่ทำการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
picture_srru07
สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์มาตรฐานการศึกษาขอขอบคุณท่านรองอธิการ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย ที่ได้มอบโอกาสในการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อให้ทางศูนย์ฯ ได้แนวทางและแผนงาน ระบบ กลไกที่ดี มาปรับใช้และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้