ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร
1 ผศ.อรุณ  สุขเกษม สาขาวิทยาศาสตร์
2 นายประทีป ดวงแว่ว สาขาวิทยาศาสตร์
3 นางคุณภัทร ศรศิลป์ สาขาวิทยาศาสตร์
4 นางอรนุช นาคชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
5 นางสาวนภาพร แข่งขัน สาขาวิทยาศาสตร์
6 นายปริทัศน์ คำโวหาร สาขาวิทยาศาสตร์
7 นางสาวจุฑามาส ขุมทอง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 นางสาวไพลิน อำไพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10 นายวัฒนชัย ภาคพรหม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11 นายเอกราวี คำแปล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12 นายธงชัย เจือจันทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13 นายสมสวัสดิ์ นิลดำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
14 นายโอภาคย์ มีแก้ว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 นายอภิชาติ สมรัตน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 นายทวีวัฒน์ มูลจัด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17  ดร.น้องนุช สารภี สาขา ค.บ.ชีววิทยา
18 อาจารย์ปิยรัตน์  มีแก้ว สาขา ค.บ.ชีววิทยา
19 นายสมพงษ์ วงษ์เจริญ สาขา ค.บ.ชีววิทยา
20 นายวิกรม สุนทรารักษ์ สาขา ค.บ.ชีววิทยา
21 นางลำพูน  เหลาราช สาขาฟิสิกส์
22 นางเสาวภา  จารัตน์ สาขาฟิสิกส์
23 นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์ สาขาฟิสิกส์
24 ผศ.กัญญา  กิ่งจันทร์ สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
25 นายนราวุธ  สินสุพรรณ์ สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวนภา  มาสู่ สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
27 นางสาวสุรีรัตน์  สืบสันต์ สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
28 นางสาวอัจฉรา  สามลลักษณ์ สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
29 นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
30 นายรัฐพล  สีหยางปู สาขา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
31 นายจีระเดช  อินทเจริญศานต์ สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
32 นางสุธีรา  อินทเจริญศานต์ สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
33 นางสาวจุรี  สุวรรณศรี สาขาคณิตศาสตร์
34 นางสาวอรุณธิดา  สีเชียงหา สาขาคณิตศาสตร์
35 นางสาวพนิดา  เวชพันธ์ สาขาคณิตศาสตร์
36 นางสาวประฎิชญา  สร้อยจิตร สาขาคณิตศาสตร์
37 นางสาววิภาวดี  มูลไชยสุข สาขาคณิตศาสตร์
38 นางสาวผกาทิพย์  เงาทอง สาขาคณิตศาสตร์
39 นางสาวประภัสรา  ศิริขันธ์แสง สาขา วท.บ. ชีววิทยา
40 ผศ.ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง สาขา วท.บ. ชีววิทยา
41 ผศ.นิภาศักดิ์  คงงาม สาขา วท.บ. ชีววิทยา
42 ดร.สยาม  ระโส สาขา วท.บ. ชีววิทยา
43 ดร.นันทิญา  มณโชติ สาขา วท.บ. ชีววิทยา
44 ว่าที่ ร.ต.พนม  ชินภาพ สาขา วท.บ. ชีววิทยา
45 ผศ.อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
46 นางสุวรรณี  สุมหิรัญ สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
47 นางสาวอัจฉราสิริ  ไตรศรีธนาภรณ สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
48 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธรรมพร สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
49 นางสาวปิยะพร  ทรจักร์ สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
50 นางสาวพรพิมล บุญปก สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
51 นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง สาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
52 นางสุขใจ  สมพงษ์พันธุ์ สาขา วท.บ.เคมี
53 นางกรรณิกา  มีมาก สาขา วท.บ.เคมี
54 นายพงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย สาขา วท.บ.เคมี
55 นางสาวเนาวรัตน์ กองคำ สาขา วท.บ.เคมี
56 นางสาววีรญา  สิงคนิภา สาขา วท.บ.เคมี
57 นางสาววิสิทธิ์  มนทอง สาขา วท.บ.เคมี
58 นายลิปปภาส มีสติ สาขา วท.บ.เคมี
59 ผศ.ดร.ภัชญา  เสาเวียง สาขา ค.บ.เคมี
60 นายประสงค์  ตั๊งประสิทธิ์ สาขา ค.บ.เคมี
61 นางสาวประภัสสร  เวียงนนท์ สาขา ค.บ.เคมี
62 นางสาวญาณิศา  ทุมทอง สาขา ค.บ.เคมี
63 นายทองพาณิชย์ บุตรเงิน สาขา ค.บ.เคมี
64 นายสุวัฒน์  กล้วยทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 นางสาวพนิตา  ขบวนฉลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
66 นางสาวศิริกุล อัมพะวะสิริ สาขาคหกรรมศาสตร์
67 นางสาวรัชวรรณ  รันทเขต สาขาคหกรรมศาสตร์
68 รศ.ดร.วาสนา  แก้วหล้า สาขา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
69 ผศ.ดร.มาลินี  อุทธิเสน สาขา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
70 ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์ สาขา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
71 ดร.ชัย  สมรภูมิ สาขา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
72 นางสาวสมพร ไชยรัมย์ สาขา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์


ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร
1 นางหทัยชนก รัตนถาวรกิติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 นางฐานิดา สิทธิเสือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 นายคเชนทร์ วัฒนะโกศล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 ดร.จณัญญา วงศ์เสนา สาขานิเทศศาสตร์
5 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ สาขานิเทศศาสตร์
6 อาจารย์ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ สาขานิเทศศาสตร์
7 นางสาวยุพิน จันทร์เติบ สาขานิเทศศาสตร์
8 นายทรงกลด พลพวก สาขาการตลาดสมัยใหม่
9 นางสาวศิรินทิพย์ ไตรเกษม สาขาการตลาดสมัยใหม่
10 นายทวีศักดิ์ แสวงสาย สาขาการตลาดสมัยใหม่
11 น.ส.กัลยา อรรถกุล คณะวิทยาการจัดการ
12 นางวิจิตรา  โพธิสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 นางสาวพิสชานันท์ สนธิธรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 นายชูวงศ์ พรหมบุตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร
1 นายชัยเดช  เกษมนิมิตรพร สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
2 น.ส.ธนพร  การเกษ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
3 รศ.ดร.ชูชาติ  พยอม สาขาเทคโนโลยีการผลิต
4 ดร.ศุภชัย  แก้วจันทร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิต
5 ดร.สุรสิงห์  อารยางกูร สาขาเทคโนโลยีการผลิต
6 นายภานุวัฒน์  ธรรมเจริญ สาขาเทคโนโลยีการผลิต
7 นายวัชระ แหวนเงิน สาขาเทคโนโลยีการผลิต
8 ผศ.ยุพดี  สินมาก สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ
9 นายอนุวัฒน์ เปพาทย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ
10 ดร.อรุณ  อุ่นไธสง สาขา ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 นางภัทรวัตร  ชิดชอบ สาขา ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 อาจารย์กิตติพงศ์  แซ่เตียว สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
13 อาจารย์ภาณุเมศวร์  สุขศรีศิริวัชร สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
14 นางสาวปัทมาพร ท่อชู สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
15 นางสาวสุพัตรา วะยะลุน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
16 ดร.กนกกานต์  ลายสนธิ์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
17 ดร.พงศ์ไกร  วรรณตรง การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
18 อาจารย์ศิวพร  สุกสี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
19 อาจารย์ชลิตา  แก้วบุตรดี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
20 อาจารย์ปกรณ์  อุ่นไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
21 อาจารย์ธนัชพร ทองสมบูรณ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
22 นายธานี ครึ่งมี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
23 ผศ.สมบัติ  สมัครสมาน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24 อาจารย์ดุรงค์ฤทธิ์  เอกวงษา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25 อาจารย์สุรเชษฐ์ วรศรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26 อาจารย์กัญญา เยี่ยมสวัสดิ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27 อาจารย์ภูพิชย์ ทานะ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28 อาจารย์อภิชัย ไพรสินธุ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29 นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30 อาจารย์แก้วตา ดียิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
31 อาจารย์ลลินทิพย์ รุ่งเรือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
32 อาจารย์ศุภวิช นิยมพันธุ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
33 อาจารย์ทวีวุฒิ นามศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
34 อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
35 นายพุฒิพงศ์ บุญสวัสดิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม


ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร
1 นายวรพรภัฏ ปัดภัย สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์
2 นายต่อตระกูล เหมียดนอก สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์
3 นางสาวรจนา ร่วมใจ สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์
4 นางสาววิชชุดา ยินดี สาขาสัตว์ศาสตร์
5 นางณัฏฐวรรณ สมนึก สาขาสัตว์ศาสตร์
6 นางสาวเบญญาภา สุรสอน สาขาสัตว์ศาสตร์
7 นางสาวกฤตกนก  พาบุ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
8 ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ทองสุข สาขา คบ.เกษตรศาสตร์
9 นางสุนิสา เยาวสกุลมาศ สาขา คบ.เกษตรศาสตร์
10 ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์ สาขา คบ.เกษตรศาสตร์
11 นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทา สาขา คบ.เกษตรศาสตร์


ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร
1 นางอรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา
2 นายรัชพงศ์  พรมมา กองพัฒนานักศึกษา
3 นายสมชาย  มิถุนดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
4 นางสาวนุชสรา  พันแก้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5 นายธนุธรรม สมานุหัตถ์ สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวนุชศรา  ขาวงาม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
7 นางสาวเมลดา  ชุมชัยเวทย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
8 นางสาวณฤดี แปลงดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
9 นางสาวนัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
10 นางสำอาง นาจำปา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
11 นางวฤนดา  เผ่าศิริ บัณฑิตวิทยาลัย
12 นางสาวศรินทิพย์  สนทอง บัณฑิตวิทยาลัย
13 นางสาวอัญญา  บูชายันต์ สาขาสังคมศึกษา
14 นายภูมิ  สาทสินธุ์ สาขาสังคมศึกษา

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้