วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

ศูนย์มาตรฐานการศึกษา

เป็นหน่วยงานภายในที่อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นหน่วยประสานงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) ในระยะแรกที่จัดตั้งศูนย์ยังไม่มีสำนักงาน จึงเป็นเพียงการจัดองค์กรในรูปคณะกรรมการและใช้การประชุมเป็นกลไกสำคัญ ในการดำเนินงาน จวบจนเมื่อปี พ.ศ. 2543 ศูนย์จึงมีสำนักงานเป็นเอกเทศ โดยใช้สำนักงานเดิมของ ฝ่ายธุรการ สำนักงานอธิการบดี ที่ชั้นล่างของอาคารสำนักงานอธิการบดีเดิม (ปัจจุบันคือ อาคารศูนย์วิชาการ) มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน แยกเป็น 3 ส่วน คือ งานบริหารสำนักงานศูนย์ งานพัฒนาระบบและเกณฑ์มาตรฐาน และงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และมีสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านงบประมาณบริหารศูนย์   ผู้อำนวยการศูนย์เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (อกบ.) เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ (กช.)
ในปัจจุบันศูนย์มาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองนโยบายและแผน ซึ่งนอกจากบทบาทหน้าที่เดิมที่มีอยู่แล้ว มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ประสานการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งการให้บริการวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย