วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2017

ขอบข่ายหน้าที่ / ภาระงาน

ศูนย์มาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. พัฒนาระบบและเกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งประสานงานความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ประสานความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
5. งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย