วันศุกร์, กันยายน 22, 2017
Img_File01

ข่าวสารที่อื่นๆ

  ทีมงาน ศมศ.มรภ.สร ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ มมส.   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงเช้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และบุคลากรศูนย์มาตรฐานการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ...
หลักสูตรที่ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา รายชื่อหลักสูตร ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes5/Curr%20Tranfer2554/page%20curr/curr%20government.html

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
อบรม มคอ.7 srru

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม !!   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 19 พฤษาภาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มาตรฐานการศีกษา...

คณะวิทย์ฯคณะ วจก.คณะอุตฯคณะเกษตรฯสำนัก-สถาบัน-กอง ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน/หลักสูตร 1 ผศ.อรุณ  สุขเกษม สาขาวิทยาศาสตร์ 2 นายประทีป ดวงแว่ว สาขาวิทยาศาสตร์ 3 นางคุณภัทร ศรศิลป์ สาขาวิทยาศาสตร์ 4 นางอรนุช นาคชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ 5 นางสาวนภาพร แข่งขัน สาขาวิทยาศาสตร์ 6 นายปริทัศน์ คำโวหาร สาขาวิทยาศาสตร์ 7 นางสาวจุฑามาส ขุมทอง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 นางสาวไพลิน อำไพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 นายวัฒนชัย ภาคพรหม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 นายเอกราวี คำแปล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 นายธงชัย...

LATEST REVIEWS

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม !!   โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 19 พฤษาภาคม 2559 ณ อ.อาคารฝึกประการล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับฟังการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มาตรฐานการศีกษา สำนักงานสภามหาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Tel. 044-041-565
278แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม