วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2017
Img_File01

ข่าวสารที่อื่นๆ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  ทีมงาน ศมศ.มรภ.สร ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ มมส.   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงเช้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และบุคลากรศูนย์มาตรฐานการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ...
หลักสูตรที่ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา

รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ. รับรองปริญญา รายชื่อหลักสูตร ที่มา : ข่าวรับรองมาตรฐานการศึกษา  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes5/Curr%20Tranfer2554/page%20curr/curr%20government.html
278แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม